3(3)


Villaföreningen Lindegårds arkiv – arkivbeskrivning 2014


Villaföreningen Lindegård grundades den 7 oktober 1928 och är en av Stockholm äldsta villaföreningar. Medlemmar är boende i området Enskede gård, söder om Globen. Föreningen fick sitt namn från en gård som hette Linde.


Föreningens arkiv innehåller handlingar sedan starten 1928. Syftet med att spara handlingar är att kunna följa föreningens historia, se vad som hänt i området och vad föreningen gjort. Arkiv från föreningar och organisationer utgör en viktig del av vårt kulturarv.


Här beskrivs innehåll i och uppläggning av arkivet (se även dokumentet Villaföreningen Lindegårds arkiv – regler för förvaring och hantering av handlingar, mars 2011).

Donation 2014 till stadsarkivet

Det har varit svårt att hitta någon som kan förvara arkivet, som växer varje år. Dessutom kräver de gamla handlingarna, som börjar bli sköra, rätt temperatur och luftfuktighet.


Styrelsen beslutade därför våren 2014 att donera arkivet till Stockholms stadsarkiv. Där förvaras det säkert och bli allmänt tillgängligt för läsning på plats. Vi tror att arkivet kan ha ett intresse även för andra än föreningens medlemmar, eftersom Enskede gård hör till de tidigaste trädgårdsstäderna.


Det material som lämnades över i augusti 1014 sträcker sig från 1928 till och med 2010 (kartong 1-8). Framöver är det meningen att handlingar ska lämnas över vart femte år.

Hembygdsföreningen

Vissa äldre handlingar som gäller Enskede gård finns hos Hembygdsföreningen i Enskede/Årsta. Dessa kommer från en villaförening som omfattade nedre delen av Lindevägen, de s.k. Palmeska parhusen (byggda 1907) och som 1929 gick upp i Lindegård.

Uppläggning

Handlingarna är i stora drag uppdelade på protokoll (styrelseprotokoll respektive övriga protokoll) och skrivelser årsvis och i kronologisk ordning. Vidare finns ett fåtal ämnesordnade handlingar. Trycksaker och tidningar har samlats för sig. Några foton finns inte i arkivet ännu.


Ordningen följer delvis det allmänna arkivschemat (se nedan). Det äldre materialet fram till ca 1950 ligger i större kartonger (folioformat). Protokollen från tiden 1928–1946 är (med några undantag) skrivna för hand i bundna anteckningsböcker.

I arkivkartongerna ligger det äldsta materialet underst. Det äldre och ömtåligare materialet har lagts i aktomslag. Även några få ärenden med många handlingar har samlats i aktomslag. Vikta A4-blad i avvikande färg (grönt) används som omslag för att skilja olika år. I varje kartong ligger en detajerad innehållsbeskrivning.


För vissa år saknas handlingar helt eller delvis.


Räkenskaper (verifikationer) förvaras för sig i 10 år. Dessa förvaras hos föreningens kassör eller annan styrelsemedlem. Budgetförslag, ekonomiskt årsberättelse och revisionsberättelse återfinns som bilaga till höst- och årsmötena (se nedan).


Protokoll och andra möteshandlingar (A i allmänna arkivschemat)

Styrelsemöten med kallelse/dagordning och ev. bilagor, t.ex. diskussionsunderlag.

Årsmöten och höstmöten samt andra medlemsmöten med bilagor (och eventuell kallelse/dagordning). Till årsmötet finns verksamhetsberättelse, ekonomiskt berättelse, revisionsberättelse och valberedningens förslag som bilagor. Till höstmötet finns förslag till budget för nästföljande år som bilaga.

Skrivelser – ut- och ingående handlingar (B och E i allmänna arkivschemat)

Ut- och ingående handlingar är inte åtskilda utan ligger tillsammans i kronologisk ordning. Här ligger även meddelanden till medlemmarna och en del dokument som inte avsänts, men använts inom föreningen/styrelsen (upprättade handlingar).


Ämnesordnade handlingar (F i allmänna arkivschemat)

Stadgar och andra regler

Medlemsförteckningar

Grannsamverkan.


Fotografier (K i allmänna arkivschemat) – finns ännu inte i arkivet.


Trycksaker, medlemstidningar (L i allmänna arkivschemat)

Arkivkartongernas innehåll

Kartong 1 (folio)

Styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll 1928–1945 (ett protokoll från 1946) i fyra anteckningsböcker.


Kartong 2 (folio)

Övriga handlingar från årsmöten och andra medlemsmöten 1928–1945

Protokoll m.m. från årsmöten och andra medlemsmöten 1945–1951


Protokoll m.m. från styrelsemöten 1946 –1949

Skrivelser (ut- och ingående) 1928–1935.


Kartong 3 (folio)

Skrivelser (ut- och ingående) 1936–1949 (samt en medlemsförteckning från 1957).


Kartong 4

Protokoll m.m. från årsmöten, höstmöten och andra medlemsmöten 1952­–1999.


Kartong 5

Protokoll m.m. från styrelsemöten 1950–1999.


Kartong 6

Skrivelser (ut- och ingående) 1950–1999.


Kartong 7

Protokoll m.m. från årsmöten, höstmöten och andra medlemsmöten 2000–2010

Protokoll från styrelsemöten 2000– 2010

Skrivelser (ut- och ingående) 2000–2010


Kartong 8

A) Medlemsblad och Lindegårdsnytt 1985–2010

Inbjudningar till medlemsaktiviteter

(Enstaka äldre medlemsblad och medlemscirkulär finns bland skrivelser)


B) Ämnesordnade handlingar

Stadgar 1928– 2007

Medlemsförteckningar (endast vissa år)

Grannsamverkan 1993– 2010

De olika typerna av handlingar har skiljts åt med aktomslag.


Kartong 9

Protokoll och andra handlingar för åren 2011 – 2013.

Finns hos styrelsen eller arkivansvarig.

Utlåning av handlingar

Den som vill ta del av villaföreningens handlingar fram till 2010 får vända sig till stadsarkivet. Hemlån är inte tillåtna men man kan studera och kopiera handlingarna på plats. Den som vill låna eller titta på de handlingar som finns kvar hos föreningen kan vända sig till styrelsen eller arkivansvarig. Berättigade att låna är föreningens medlemmar eller personer som forskar. Det är dock ytterst ordföranden som beslutar om vem som får låna hem handlingar.


2014-08-20 Anne-Charlotte Munkhammar